Een evenwichtsvoorwaarde is de vergelijking die aan een in algebraïsche termen geformuleerd model moet worden toegevoegd om het model te kunnen 'oplossen'.

Afhankelijk van het onderliggende model beschrijft de evenwichtsvoorwaarde in welke omstandigheden economische subjecten geen verdere acties ondernemen om hun positie te verbeteren.

Voorbeeld

Bekijk het volgende prijsvormingsmodel.

vraagvergelijking:> qv = -p + 7 aanbodvergelijking:> qa = 2p - 2 evenwichtsvoorwaarde :> qv = qa

Betekenis van de symbolen:

qv gevraagde hoeveelheid qa aangeboden hoeveelheid p prijs

Door toevoeging van de evenwichtsvoorwaarde krijgen we een model met 3 vergelijkingen en 3 onbekenden. In principe is het model nu 'oplosbaar'.

Oplossing van het model geeft p = 3. Een andere p leidt ertoe dat óf de aangeboden hoeveelheid groter is dan de gevraagde hoeveelheid¸ óf omgekeerd. In beide gevallen zullen de economische subjecten acties ondernemen waardoor uiteindelijk p = 3 tot stand zal komen.