A pari
A-merk
Aandeel
Aandeelbewijzen
Aandeelhouders
Aandeelhoudersregister
Aandelen in portefeuille
Aandelen
Aandelenemissie
Aandelenvermogen
Aanschafwaarde
Aansprakelijkheid
Accijns
Actiereclame
Actieve merkbekendheid
Activa
AEX-Effectenbeurs
Aflossingen
Afnemerskrediet
Afroompolitiek
Afschrijven met een vast percentage van de aanschafwaarde
Afschrijvingen
Afschrijvingskosten
Afschrijvingsmethode
Afval
Afzet
Agio
Agioreserve
Algemene kosten
Algemene reserve
Algemene vergadering van aandeelhouders
Annuiteit
Annuiteitenhypotheek
Annuiteitenlening
ANW
AOW
Arbeid
Arbeidsovereenkomst
Assortiment
AWBZ
B-merk
Balans
Bankkrediet
Bederf
Bedrijf
Bedrijfskosten
Bedrijfspensioen
Bedrijfsresultaat
Bedrijfstak
Bedrijven
Begroting
Behoeften
Belasting op de toegevoegde waarde
Belastingen op inkomen en winst
Belastingen
Beoordelingsgesprek
Besloten vennootschap
Bestelkosten
Bestuursorganen
Betaalmiddel
Beurskengetallen
Beurswaarde
Bezettingsgraad
Bezettingsresultaat
Bezettingsverschillen
Beinvloedbare omgevingsfactoren
Boekwaarde
Boven pari
Break-evenafzet
Break-evenomzet
Break-evenpunt
Bruto-grondstoffenverbruik
Bruto-werkkapitaal
Brutomarge
Brutowinst
Brutowinstmarge
Brutowinstopslag
BTW
Budgetresultaat
Buitengewone baten en lasten
BV
CAO
Capaciteit
Capaciteitskosten
Cashflow
Cashdividend
Collecterende functie
Collectieve arbeidsovereenkomst
Collectieve reclame
Commercieel risico
Commerciele kostprijs
Commerciele organisatie
Constante kosten
Consument
Consumentenkwaliteit
Consumentenprijs
Consumptieve kredieten
Contante waarde van een kapitaal
Contante waarde van een rente
Contante waarde
Continuiteit
Controleren
Credit
Crediteuren
Current ratio
Dagbladreclame
Debet
Debiteuren
Deelnemingen
Degressief variabele kosten
Dekkingsbijdrage
Demarketing
Demodage
Desinvesteringen
Desk research
Detaillist
Diefstal
Diensten
Directe distributie
Directe kosten
Disagio
Distribuerende functie
Distributie
Distributiebeleid
Dividend
Dividendbelasting
Dividendbewijzen
Dividendblad
Dividendrendement
Doelgroep
Doorlopend krediet
Duurzame activa
Duurzame productiemiddelen
Ebitda
Economisch risico
Economische levensduur
Economische rentabiliteit
Economische veroudering
Economische voorraad
Eenmanszaak
Effectenbeurs
Efficiencyverschillen
Efficientieverschillen
Eigen vermogen
Eindproduct
Eindwaarde van een kapitaal
Eindwaarde van een rente
Eindwaarde
Emissie
Emissiekoers
Enkelvoudige interest
Erkende vereniging
Euronext Amsterdam
Experimenten
Externe balans
Externe bronnen
Fabricagekostprijs
Fabrikantenmerk
Factor
Factoring
Field research
Fifo-methode
Financial lease
Financial leasing
Financiering van niet-commerciele organisaties
Financiering
Financieringskosten
Financieringsresultaat
Firmanten
Free publicity
Functionele organisatie
Functioneringsgesprekken
Garantie
Geconcentreerde marketing
Gedifferentieerde marketing
Geldgever
Geldmarkt
Geldnemer
Gemiddeld geinvesteerd vermogen
Geprojecteerde balans
Gerealiseerde brutowinst
Gerealiseerde omzet
Gerealiseerde verkoopprijs
Gewenste verkoopprijs
Goederen
Goodwill
Groeifase
Grondstoffen
Groothandel
Halffabrikaten
Handelsonderneming
Hefboomeffect
Hefboomfactor
Herwaarderingsreserve
Heterogene massaproductie
Hoeveelheidsverschillen
Homogene massaproductie
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Huismerk
Hulpstoffen
Huurkoop
Hypothecaire lening
Hypotheek
Ideele reclame
Immateriele producteigenschappen
Immateriele vaste activa
Incassobureaus
Incidentele resultaten
Indirecte distributie
Indirecte kosten
Individueel merk
Individuele reclame
Industriele onderneming
Informele vereniging
Ingecalculeerde interest
Inkomen
Inkomstenbelasting
Inkoop
Inkoopkosten
Inkoopprijs
Inkoopwaarde van de omzet
Innovators
Interest vreemd vermogen
Interest
Interestberekeningen
Interestkosten
Interestperunage
Intern verslag naamloze vennootschap
Interne balans van een industriele onderneming
Interne balans
Interne bronnen
Intrinsieke waarde per aandeel
Intrinsieke waarde
Introductiefase
Investeren
Investeringen
Investeringsbegroting
Investeringsbeslissingen
Investeringsprojecten
Jaarrekening
Just-in-time
Kapitaal
Kapitaalgoed
Kapitaalgoederen
Kapitaalmarkt
Kleinhandel
Koers/winstverhouding
Koop op afbetaling
Koopovereenkomst
Kort vreemd vermogen
Kortetermijnplannen
Kosten en risicos van voorraad houden
Kosten van arbeid
Kosten van de grond
Kosten van diensten
Kosten van duurzame productiemiddelen
Kosten van grond- en hulpstoffen
Kosten vreemd vermogen
Kosten
Kostengeorienteerde prijsbepaling
Kostensoorten
Kostprijs bij homogene massaproductie
Kostprijs bij stukproductie
Kostprijs en nettowinst
Kostprijs in de handelsonderneming
Kostprijs in de industriele onderneming
Kostprijs
Kostprijsberekening
Kostprijsformule
Kostprijsverhogende belastingen
Krediet
Kredieten
Kredietvormen
Kwaliteit
Kwaliteitsrisico
Kwantiteitsrisico
Lang vreemd vermogen
Langetermijnplannen
Leasing
Leiding
Leidinggeven
Lessee
Lessor
Levensduur
Leverancier van grondstoffen
Leverancierskrediet
Lifo-methode
Lijn-staforganisatie
Lijnorganisatie
Lineaire aflossing
Lineaire afschrijvingen
Lineaire hypotheek
Lineaire lening
Liquide middelen
Liquide
Liquiditeit
Liquiditeitsbegroting niet-commerciele organisaties
Liquiditeitsbegroting
Liquiditeitskengetallen
Liquiditeitsratios
Logistiek
Logistieke systemen
Loon
Loonbelasting
Loonheffing
Loonkosten
Looptijd
Lump-sum-financiering
Maatschappelijk kapitaal
Managementtaken
Manager
Marketing
Marketingdoelstelling
Marketinginstrumenten
Marketingmix
Marketingstrategie
Markt
Marktaandeel
Marktconcentratie
Marktleider
Marktonderzoek
Marktsegment
Massaproductie
Materiele producteigenschappen
Merk
Merkbekendheid
Middellangetermijnplannen
Naamloze vennootschap
Nacalculatie
Nadelig bezettingsresultaat
Nadelig resultaat
Natuurlijke personen
Neergangfase
Netto cashflow
Netto contante waarde
Netto-grondstoffenverbruik
Netto-kasstroom
Netto-werkkapitaal
Netto-werkkapitaalratio
Nettowinst
Niet-beinvloedbare omgevingsfactoren
Niet-commerciele organisatie
Niet-duurzame productiemiddelen
Nieuw bedrijf
Nog te storten door aandeelhouders
Nominale waarde
Non-profit-organisatie
Normale bezetting
Normale productie
Not-for-profit-organisatie
NV
Obligatie
Obligatiehouder
Obligatielening
Obligaties
Octrooi
Omgevingsfactoren
Omlooptijd
Omzet
Omzetbelasting
Onder pari
Onderbezetting
Onderhandse kapitaalmarkt
Onderhandse lening
Onderhandse vermogensmarkt
Onderhoudskosten
Onderneming
Ondernemingsraad
Ongedifferentieerde marketing
Onroerende-zaakstichtingen
Opbrengsten
Openbare kapitaalmarkt
Openbare vermogensmarkt
Operational lease
Operational leasing
Operationele plannen
Opheffingsprocedures
Oprichtingsprocedures
Opslag inkoopkosten
Opslag overige kosten
Opslagkosten
Opslagmethoden
Opties
Optimale voorraad
Ordergestuurde logistieke systemen
Organisatie
Organisatiestructuur
Organiseren
Organogram
Overbezetting
Overeenkomst
Overheadkosten
Overlopende activa
Overlopende passiva
Overname
Paraplumerk
Particuliere ziektekostenverzekering
Passieve merkbekendheid
Passiva
Patent
Penetratiepolitiek
Pensioen
Perioderesultaat
Periodewinst
Persoonlijke lening
Persoonlijke verkoop
Perunage
Plaatsbeleid
Plangestuurde logistieke systemen
Plannen
Preferent aandeel
Prijs
Prijsbeleid
Prijsbepalingsmethoden
Prijsdifferentiatie
Prijsdiscriminatie
Prijsfluctuaties
Prijskortingen
Prijsrisico
Prijsverschillen
Primaire arbeidsvoorwaarden
Primitieve opslagmethode
Prioriteitsaandeel
Privaatrechtelijke rechtspersonen
Product
Productbeleid
Productdifferentiatie
Producteigenschappen
Productie
Productiecapaciteit
Productiefactoren
Productiekosten
Productiemiddel
Productiemiddelen
Productieproces
Productieve kredieten
Productlevenscyclus
Productmix
Progressief variabele kosten
Project
Promotiebeleid
Proportioneel variabele kosten
Psychologische prijzen
Public relations
Publiekrechtelijke rechtspersonen
Pullstrategie
Pushstrategie
Quick ratio
Raad van Commissarissen
Rabat
Radioreclame
Rechtspersonen
Rechtspersoon
Rechtsvormen
Reclame in vakbladen
Reclame
Reclamecode
Rekening-courantkrediet
Rendement
Rentabiliteit eigen vermogen
Rentabiliteit totaal vermogen
Rentabiliteit
Rente
Rentekosten
Reserves
Residuwaarde
Restwaarde
Resultatenbegroting
Resultatenrekening
Reverse logistics
Rijpheidsfase
Risicos van het voorraad houden
Sale and lease back
Samengestelde interest
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Selectie
Selectiecriteria
Service
Slijtage
Solvabiliteit
Spaarhypotheek
Staat van baten en lasten
Staat van meer en minder
Stafdiensten
Standaardhoeveelheid
Standaardprijs
Statutair aandelenvermogen
Steekproeven
Stichting
Stockdividend
Strategische plannen
Stukloon
Stukproductie
Tactische plannen
Technische kwaliteit
Technische levensduur
Technische voorraad
Televisiereclame
Terugverdientijd
Themareclame
Tijdloon
Toegevoegde waarde
Totaal vermogen
Totale kosten
Totale opbrengst
Transitoria
Transitorische activa
Transitorische passiva
Tussenhandel
Uitbreidingsinvesteringen
Uitgiftekoers
Variabele kosten
Vaste activa
Vaste kosten
Vaste verrekenprijs
Veiligheidsmarge
Vennootschap onder firma
Vennootschappen
Vennootschapsbelasting
Vennoten
Vereniging
Verfijnde opslagmethode
Vergelijkend warenonderzoek
Verkoopkosten
Verkoopopbrengst
Verkoopprijs
Verkoopresultaat
Verlies- en winstrekening
Verlies
Vermogen
Vermogensmarkt
Veroudering
Verpakking
Vervangingsinvesteringen
Vervangingsvraag
Verzadigingsfase
Verzekering
Verzekeringspremie
Vestigingsplaats
Vlottende activa
Vlottende passiva
VOF
Volksverzekeringen
Voorcalculatie
Voordelig bezettingsresultaat
Voordelig resultaat
Voorraad
Voorraadgestuurde logistieke systemen
Voorraadkosten
Voorzieningen
Vraaggeorienteerde prijsbepaling
Vreemd vermogen
Werving
Winkelmerk
Winst
Winstinhouding
Winstopslag
Winstverdeling
Working capital ratio
Working capital
Zeggenschap
Zekerheid
ZFW
Ziekenfonds
Ziektekostenverzekering