Er doet zich een (voorcalculatorisch) voordelig bezettingsresultaat voor, wanneer de normale bezetting kleiner is dan de begrote bezetting.
Voor de bepaling van het bezettingsresultaat gebruiken we de formule:
(Bp - Np)  ×  Cs 
Np 

Hierin is:
Bp  begrote productie
Np  normale productie
Cs  constante kosten

Voorbeeld 
Een bedrijf heeft een normale bezetting van 10.000 stuks per jaar. De begrote bezetting is 14.000 stuks per jaar. De constante kosten bedragen € 300.000 per jaar. De begrote variabele kosten bedragen € 700.000 per jaar.
Het begrote bezettingsresultaat is:
(14.000 - 10.000) × € 30 = € 120.000 (voordelig).

De figuur geeft het bezettingsresultaat op basis van het getallenvoorbeeld bij verschillende productiegrootten.