Vlottende activa zijn productiemiddelen die een omlooptijd kennen die korter is dan een jaar.

Het in deze activa ge¤nvesteerde vermogen is door de desbetreffende organisatie binnen een jaar terugverdiend.

Voorbeelden
Voorraden handelsgoederen, vorderingen op afnemers en liquide middelen.

Op de balans van een bedrijf vinden we de vlottende activa aan de debetzijde:


Zie ook:
- niet-duurzame productiemiddelen