Een bedrijf met homogene massaproductie produceert een niet (of slechts weinig) gevarieerd product in grote hoeveelheden. Feitelijk zijn dan alle kosten als directe kosten te beschouwen. Door de som van deze kosten te delen door de totale productie-omvang, vinden we de kostprijs.

Voor de kostprijsberekening wordt onderscheid gemaakt tussen:

Het schema geeft weer op welke wijze de kostprijs kan worden bepaald.