Kort vreemd vermogen of vlottende passiva is het vreemd vermogen dat in de regel binnen 1 jaar moet zijn terugbetaald.

Deze termijn van 1 jaar wordt overigens ‘soepel’ toegepast.
Ook permanente kredietverhoudingen als het rekening-courantkrediet worden tot het kort vreemd vermogen gerekend.

Vormen van kort vreemd vermogen zijn: