De jaarrekening bestaat uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting op die overzichten.

Het Burgerlijk Wetboek geeft regels waaraan een jaarrekening moet voldoen. Zo moet de jaarrekening inzicht geven in het vermogen en het resultaat alsmede in de solvabiliteit en de liquiditeit. De grootte en samenstelling van de activa en passiva en van de baten en lasten moeten getrouw, stelselmatig en duidelijk worden weergegeven.
De jaarrekening moet dus een juist en volledig beeld van de onderneming geven. De waardering van de verschillende activa en passiva en de berekening van het resultaat moet gebeuren volgens geaccepteerde bedrijfseconomische principes en een eenmaal gekozen systeem mag niet jaar op jaar worden gewijzigd. Stapt men over op een andere waarderingsgrondslag dan moet deze stap goed worden toegelicht.