Immateriële vaste activa zijn onder meer goodwill, octrooien, patenten, auteursrechten, vergunningen en concessies.

Goodwill ontstaat bij het overnemen van een bedrijf. Vaak wordt dan meer betaald dan het bedrag waarvoor het eigen vermogen op de balans staat van het overgenomen bedrijf. Dit meerdere wordt goodwill genoemd.

Octrooien en patenten zijn gebaseerd op het uitvindersrecht. De uitvinder van een nieuwe techniek of een nieuw product heeft gedurende geruime tijd het alleenrecht op het gebruik en de opbrengsten van zijn vinding. De uitvinder moet dit recht wel laten registreren bij de Octrooiraad.

Vergunningen(bijvoorbeeld om licht-alcoholhoudende dranken te verkopen) en concessies worden verleend door de overheid. Zo heeft de NAM van de overheid de concessie gekregen om het aardgas uit het Nederlands deel van de Noordzee te winnen en te verkopen.

Ook bij immateriële activa moeten we rekening houden met afschrijvingskosten en interestkosten.