Een herwaarderingsreserve is een reserve die ontstaat wanneer een waardestijging van vaste activa op de balans is zichtbaar gemaakt.

De waardestijging van vaste activa leidt tot een toename van het eigen vermogen.
Deze waardestijging is ‘gebonden’ zo lang het gebouw niet is verkocht. Het is niet toegestaan op grond van zo’n waardestijging uitkeringen aan eigenaars te doen.

Voorbeeld
Gegeven is de volgende - samengevatte - balans van een besloten vennootschap.


Wanneer het gebouw in de loop van de tijd met € 50.000 in waarde stijgt, terwijl de overige activa en het vreemd vermogen niet veranderen, ontstaat de volgende balans.


We zien dat het eigen vermogen met het bedrag van de waardestijging van het gebouw is toegenomen. Een dergelijke waardestijging wordt op de balans zichtbaar gemaakt als (de wettelijk voorgeschreven) herwaarderingsreserve.