De economische rentabiliteit van het totale in een onderneming geĻnvesteerde vermogen (RTV) is de winst plus de betaalde rente in procenten van het gemiddeld geĻnvesteerde totale vermogen.

In formule:
RTV =            winst + interest            × 100%
gemiddeld totaal vermogen

Omdat het vermogen in de loop van een jaar verandert, wordt uitgegaan van het gemiddelde geĻnvesteerde vermogen.

Voorbeeld
Van een bedrijf zijn de volgende balansen per 1 januari en per 31 december gegeven.Volgens de resultatenrekening is aan de verschaffers van vreemd vermogen € 15.000 interest betaald.
Het gemiddelde totale geĻnvesteerde vermogen is:
490+590   × € 1.000 = € 540.000.
2

Met dit vermogen is in totaal voor de vermogensverschaffers verdiend:
winstsaldo      €120.000
interest -  15.000
  €135.000

De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) is:
€135.000   × 100% = 25%.
€540.000