Plaatsing met een disagio van aandelen of obligaties is het ‘verkopen’ van deze effecten bij eerste uitgifte tegen een prijs die lager is dan de nominale waarde.

Een obligatielening wordt in de regel met een disagio geplaatst, wanneer de rentevoet van de obligatielening lager is dan de actuele marktrente.

Voorbeeld
De A-bank emitteert een obligatielening van 20 miljoen euro. De lening is verdeeld in 20.000 obligaties van € 1.000 nominaal. De jaarlijkse rente bedraagt 7%. De actuele marktrente op het moment van emissie 7,5% bedraagt.
Op basis van de marktrente mag een belegger verwachten dat een inleg van € 1.000 jaarlijks € 75 aan interest oplevert. Aangezien de lening 7% doet, ontvangt de belegger € 70 per jaar en dat is minder dan de markt op dat moment ‘voorschrijft’. Door dit nadeel zal de belegger minder willen betalen bij de emissie.
Stel dat de emissiekoers wordt vastgesteld op 93%. Per obligatie moeten beleggers dan € 930 storten. Het disagio bedraagt derhalve € 70 per obligatie. Het totale disagio voor de bank bedraagt 20.000 × € 70 = € 1.400.000.
Te zijner tijd zal de bank evenwel € 1.000 per obligatie moeten aflossen.
Overigens behaalt de belegger bij aankoop van deze obligatie
theoretisch een rendement van     70    × 100% = 7,53%.
 930

Opmerking:
Plaatsing van aandelen met een disagio is uitsluitend toegestaan als een bank(consortium) de gehele emissie overneemt en vervolgens plaatst onder het publiek. De minimale koers kan dan 94% zijn.