Bankkrediet is een krediet dat gekoppeld is aan een bankrekening.

Vrijwel elke organisatie kent fluctuaties in de voorraad betalingsmiddelen. Meestal hangen die schommelingen samen met het feit dat betalingen en ontvangsten niet synchroon verlopen. Productie en verkoop kennen vaak hun eigen seizoenpatronen en dat weerspiegelt zich in tijdelijke overschotten en tekorten aan betalingsmiddelen.
Banken lossen dit probleem voor hun cliënten op door ze een flexibel krediet te verstrekken: het bankkrediet of rekening-courantkrediet. Bank en cliënt spreken een bepaald kredietplafond af als maximumgrens voor de omvang van het krediet.

Het bankkrediet is gekoppeld aan de girorekening van de cliënt. Op die rekening laat hij zijn ontvangsten bijboeken, maar hij verricht er ook zijn betalingen mee. Het tegoed in rekening-courant kan zodoende van de ene dag op de andere sterk fluctueren. Vanwege het ontvangen bankkrediet kan de organisatie zich echter een redelijke ‘roodstand’ permitteren.