Van afschrijven met een vast percentage van de aanschafwaarde is sprake, wanneer jaarlijks een vast bedrag wordt afgeschreven.

We spreken ook van lineaire afschrijvingen.

Voorbeeld
Begin januari 2001 schaft een bedrijf een bestelwagen aan voor  30.000.
De economische levensduur wordt geschat op vier jaar.
De restwaarde schat men op  6.000. De afschrijvingen worden gelijkmatig over de gebruiksjaren verdeeld.
a Welk bedrag moet jaarlijks worden afgeschreven?
b Hoe groot is het afschrijvingsbedrag in procenten van de aanschafprijs?

Oplossing
a Het afschrijvingsbedrag per jaar is    30.000 -  6.000   =   6.000
4

b In procenten van de aanschafprijs is dit     6.000     100% = 20%
30.000

De figuur geeft het verloop van de waarde van deze bestelwagen weer.