Aanbieders
Aanbod
Aanbodblok
Aanbodcurve
Aanbodcurve¸ valuta's
Aanbodvergelijking
Aanbodzijde
Aandeelhouders
Aandelen
Aanmoedigingseffect
Aanvaardbare inkomensverdeling
Aanvullingseffect
Absoluut inelastisch
Abstracte markt
Accijnzen
Actieve betalingsbalans
Activa
Afgeleide vraag
Afschrijvingen
Aftrekposten
Afwenteling
Afzet
Afzetvergelijking
Algemeen verbindend verklaren
Algemene banken
Algemene bijstandswet
Algemene kinderbijslagwet
Algemene nabestaandenwet
Algemene ouderdomswet
Algemene trekkingsrechten
Algemene wet bijzondere ziektekosten
Allocatie
Allocatiefunctie
Alternatief aanwendbaar
Ambtenarensalarissen
Anticyclisch begrotingsbeleid
Anticyclische begrotingspolitiek
Antidumpingsargument
Antidumpingscode
Appreciatie
Arbeid
Arbeidsbemiddeling
Arbeidscoëfficiënt
Arbeidsinkomen
Arbeidsinkomensquote
Arbeidsintensiteit
Arbeidsjaar
Arbeidskosten
Arbeidsmarkt
Arbeidsovereenkomst
Arbeidsproductiviteit
Arbeidsschaarste
Arbeidstijd
Arbeidstijdverkorting
Arbeidsverdeling
Arbeidsvoorziening
Armoedegrens
Autarkie
Automatisering
Autonome bestedingen
Autonome consumptie
Balans
Bandbreedte
Bankbiljetten
Banken
Bankgirorekening
Bankwet 1998
Basisbehoeften
Basisherfinancieringsrente
Basisjaar
Basisrente
Basisziektekostenverzekering
Bedrijfseconomisch toezicht
Bedrijfskolom
Bedrijfspensioen
Bedrijfstak
Bedrijfstijd
Bedrijven
Begroting
Begroting van de Europese Unie
Begrotingstekort
Behoeften
Behoeftenbevrediging
Belastbaar inkomen
Belasting- en premiedruk
Belasting op de toegevoegde waarde
Belastingdruk
Belastingen
Belastingen op inkomen en winst
Belastingtarief
Belastingvlucht
Belastingvrij bedrag
Beleggingen
Beleggingsinstellingen
Beroepsbevolking
Beroepsgeschikte bevolking
Beschikbaar nationaal inkomen
Besloten vennootschap
Besluitvorming
Besparingen
Bestedingen
Bestedingseffect
Bestedingsevenwicht
Bestedingsinflatie
Besteedbaar inkomen
Betaalmiddel
Betalingsbalans
Betalingsbalansevenwicht
Betalingsbalansoverschot
Betalingsbalanstekort
Betalingsverkeer
Bezettingsgraad
Bezuinigingen
Bijstandsuitkeringen
Bijzondere trekkingsrechten
Bilaterale hulp
Binnenlands product
Binnenlandse geldhoeveelheid
Binnenlandse liquiditeitenmassa
Box
Branchevervaging
Break-evenanalyse
Break-evenpunt
Brede werkloosheid
Breedte-investeringen
Bruto binnenlands product
Bruto nationaal product
Bruto toegevoegde waarde
Bruto-inkomen
Bruto-investeringen
Brutoloon
BTW
Budget
Budgetmechanisme
Budgetonderzoek
Buffervoorraden
Bureaucratisch budgetmechanisme
Bureaucratische besluitvorming
Capaciteitseffect
Categoriale inkomensverdeling
Centraal akkoord
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal overleg
Centraal planbureau
Centraalgeleide economie
Centraalgeleide planeconomie
Centrale bank
Centrum-periferietheorie
Ceteris-paribusvoorwaarde
Chartaal geld
Circulatiebank
Collectief monopolie
Collectieve arbeidsovereenkomst
Collectieve goederen
Collectieve lastendruk
Collectieve reclame
Collectieve sector
Collectieve uitgaven
Collectieve uitgavenquote
Collectieve vraaglijn
Collectieve vraagvergelijking
Comparatieve kostenverschillen
Complementaire goederen
Concentratie
Concentratielanden
Concern
Concrete markt
Concurrentiepositie
Conditiekartel
Conjuncturele werkloosheid
Conjunctuur
Conjunctuurbeleid
Conjunctuurindicator
Consensus
Constante kosten
Consumenten
Consumentenprijsindex
Consumeren
Consumptiegoederen
Consumptievergelijking
Contingentering
Continuïteit
Convenanten
Convergentiecriteria
Crediteuren
De Nederlandsche Bank
Debiteuren
Deciel
Deelmarkten
Deelnemingspercentage
Deeltijdwerker
Definitievergelijking
Deflatie
Degressief
Degressief variabele kosten
Dekkingspercentage
Democratisch budgetmechanisme
Democratische besluitvorming
Demotivatie
Denivellering
Depositorente
Depreciatie
Depressie
Derde wereld
Derdegraadskostenvergelijking
Deregulering
Detailhandel
Devaluatie
Deviezenvoorraad
Diensten
Dienstenrekening
Dienstenverkeer
Diepte-investeringen
Differentiatie
Directe belastingen
Directe investeringen
Directe ruil
Distributie
Distributiebeleid
Dividend
Doelstellingen van bedrijven
Doelstellingen van economische politiek
Doordraaien
Doorzichtige markt
Doorzichtigheid
Douane-unie
Draagkrachtbeginsel
Draagvlak
Drempelinkomen
Duale economie
Dualisme
Dumping
Duurzame consumptiegoederen
Duurzame ontwikkeling
Ecofin
Economie
Economisch proces
Economische en monetaire unie
Economische goederen
Economische groei
Economische groei in enge zin
Economische groei in ruime zin
Economische integratie
Economische kringloop
Economische machtsposities
Economische orde
Economische politiek
Economische unie
Eenmanszaak
Eerste afgeleide
Eerstegraadskostenvergelijking
Effectenbeurs
Effectenverkeer
Effectieve vraag
EFTA
EGKS
Eigen vermogen
Eindproducent
Elasticiteiten
Elastische vraag
Endogene variabelen
Energie-intensiteit
Engelcurve
ERM-2
ESCB
ESCB-schuldbewijzen
Euratom
Euro
Europees landbouwbeleid
Europees Parlement
Europees Stelsel van Centrale Banken
Europese Centrale Bank
Europese Commissie
Europese Economische Gemeenschap
Europese Hof van Justitie
Europese Raad
Europese Unie
Eurozone
EVA
Evenwichtige betalingsbalans
Evenwichtige economische groei
Evenwichtshoeveelheid
Evenwichtsinkomen
Evenwichtsprijs
Evenwichtsvoorwaarde
Exogene variabelen
Exponentiële groei
Export
Exportquote
Exportsubsidie
Exportsubsidies
Exportvergelijking
Externe effecten
Externe oorzaken
Externe waarde
Factorbeloningen
Filiaalbedrijf
Finale bestedingen
Financiële hulp
Financiële rekening
Financieel verkeer
Financieringsbehoefte
Financieringstekort
Flexibele pensionering
Flexibele wisselkoersen
Formeel betalingsbalansevenwicht
Formele economie
Frictiewerkloosheid
Fusie
Fusiegedragsregels
Garantieprijzen
Gatt
Geïnduceerde consumptie
Gebonden hulp
Gecentraliseerde besluitvorming
Gedecentraliseerde besluitvorming
Gedragsvergelijking
Geld
Geldhoeveelheid
Geldhoeveelheidsbeleid
Geldmarkt
Geldmarkt in enge zin
Geldmarkt in ruime zin
Geldmarktkasreserve
Geldscheppende instellingen
Geldschepping
Geldvernietiging
Gemeenschappelijke markt
Gemeente- en provinciefonds
Gemengde economie
Gemiddelde belastingdruk
Gemiddelde constante kosten
Gemiddelde consumptiequote
Gemiddelde kosten
Gemiddelde opbrengsten
Gemiddelde totale kosten
Gemiddelde variabele kosten
Geografische mobiliteit
Georiënteerde economie
Georiënteerde markteconomie
Geregistreerde werkloosheid
Gesloten economie
Gespannen arbeidsmarkt
Gezinnen
Giraal geld
Girorekening
Globalisering
Goederen
Goederenrekening
Goederenverkeer
Groene revolutie
Grondstoffenovereenkomsten
Grossier
Gulden financieringsregel
Handelsbalans
Handelskredieten
Handelsoorlog
Handelsovereenkomsten
Handelspolitiek
Handelspreferenties
Handelsrekening
Handelsverdragen
Hausse
Heffingen
Heffingskorting
Herverdelingsfunctie
Heterogeen oligopolie
Heterogene goederen
Hoeveelheidsaanpasser
Hoeveelheidsaanpassing
Holding company
Homogeen oligopolie
Homogene goederen
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Hoogconjunctuur
Human capital
Huursubsidie
Hypothecaire leningen
I/A-quote
Identiteit
Import
Importinflatie
Importquote
Importsubstitutie
Importvergelijking
Incidentele bewegingen
Incidentele loonstijging
Indexcijfers
Indirecte belastingen
Indirecte ruil
Individuele goederen
Individuele reclame
Individuele vraagvergelijking
Industrielanden
Inelastische vraag
Inferieure goederen
Inflatie
Inflatiecijfer
Informatiesysteem
Informele economie
Informele sector
Infrastructuur
Initiële loonstijging
Inkomen
Inkomenselasticiteit
Inkomensoverdrachten
Inkomensoverdrachtenrekening
Inkomensrekening
Inkomensverdeling
Inkomensverkeer
Inkomsten van de overheid
Inkomstenbelasting
Innovatie
Institutionele beleggers
Institutionele vergelijking
Integratie
Interest
Intergouvernementeel
Internationale handel
Internationale kredietverlening
Internationale liquiditeiten
Internationale Monetaire Fonds
Internationale organen
Interne oorzaken
Interne waarde
Interveniëren
Interventiekoersen
Interventieprijzen
Interventies, markten
Inverdieneffect
Investeringen
Investeringsvergelijking
Invoer
Invoerquote
Invoerrechten
Jaarrekening
Kapitaal
Kapitaalcoëfficiënt
Kapitaaldekkingsstelsel
Kapitaalgoederen
Kapitaalintensiteit
Kapitaalmarkt
Kapitaalproductiviteit
Kapitaalschaarste
Kartel
Kas
Kasliquiditeit
Kaspositie
Kasreserve
Kasreserveregeling
Keuzeprobleem
Keynes, J.M.
Keynesiaans model
Klassieken
Knelpuntsfactor
Koersstijging
Koersvorming
Koopkracht
Koppeling
Kosten
Kosten van levensonderhoud
Kostencurven
Kostendekking
Kosteninflatie
Kostenvergelijking
Kostprijsverhogende belastingen
Kostprijsverlagende subsidies
Krediet
Kredietverlening
Kruiselingse prijselasticiteit
Kwalitatieve structurele werkloosheid
Kwantitatieve structurele werkloosheid
Laagconjunctuur
Laffercurve
Lage-inkomenslanden
Lagelonenargument
Lagelonenlanden
Langlopende spaartegoeden
Lastendruk
Leidend repotarief
Liquide
Liquiditeit
Liquiditeiten
'Lombard'-faciliteit
Loon
Loon- en inkomstenbelasting
Loonbelasting
Loonderving
Loonheffing
Loonkosten
Loonprijsspiraal
Loonquote
Loonruimte
Lopend verkeer
Lopende rekening
Lorenzcurve
Luxegoederen
Maatschappelijke geldhoeveelheid
Machtsconcentratie
Macro-economische verkenning
Macro-economie
Macro-economische balansvergelijking
Marginaal tarief
Marginale bedrijf
Marginale belastingdruk
Marginale belastingquote
Marginale beleningsfaciliteit
Marginale consumptiequote
Marginale importquote
Marginale kosten
Marginale opbrengsten
Marginale spaarquote
Marketing
Marketinginstrumenten
Marketingmix
Marktaandeel
Marktbeleid
Markten
Markten van consumptiegoederen
Markten van productiefactoren
Marktevenwicht
Marktgedrag
Marktmechanisme
Marktmodel
Marktonderzoek
Marktresultaat
Marktsector
Marktvormen
Marktwerking
Massacommunicatie
Materiële overheidsconsumptie
Materieel betalingsbalansevenwicht
Maximale winst
Maximumprijzen
Mededingingswet
Meestbegunstigingsclausule
Merit goods
Micro-economie
Milieuheffingen
Miljoenennota
Minimuminkomen
Minimumloon
Minimumprijzen
MO = MK-regel
Modaal inkomen
Model
Monetair toezicht
Monetaire reserves
Monetaire unie
Monocultures
Monopolie
Monopolistische concurrentie
Motorrijtuigenbelasting
Multilaterale hulp
Multinationale onderneming
Multiplier
Multipliereffect
Munten
Naamloze vennootschap
Nationaal inkomen
Nationaal inkomen per hoofd
Nationaal product
Nationaal product tegen factorkosten
Nationaal product tegen marktprijzen
Nationaal spaarsaldo
Nationale bestedingen
Nationale liquiditeitsquote
Natuur
Natuurlijk monopolie
Nederlandse mededingingsautoriteit
Netto nationaal product
Netto toegevoegde waarde
Netto-inkomen
Netto-investeringen
Nettoloon
Niet-belastingontvangsten
Niet-geldscheppende instellingen
Niet-geregistreerde werklozen
Niet-perfect werkende markten
Niet-proportioneel variabele kosten
Nivellering
Nominaal inkomen
Nominale loonstijging
Non-tarifaire maatregelen
Noodzakelijke goederen
Normale bezetting
Nut
Objectieve methode
Obligaties
Oerproducent
OESO
Offers
Officiële reserves
Oligopolie
Omloopsnelheid
Omslagstelsel
Omzet
Omzetbelasting
Onderbesteding
Onderhandse markt
Onderlinge leveringen
Ondernemersactiviteit
Ondernemingen
Ondernemingsraad
Ondernemingsvorm
Ongebonden hulp
Ongeprijsde schaarste
Ontduiken
Ontgroening
Ontmoedigingseffect
Ontpotten
Ontslagrecht
Ontsparen
Ontwijking
Ontwikkelingshulp
Ontwikkelingslanden
Ontwikkelingssamenwerking
Opbrengstcurve
Opbrengsten
Opbrengstvergelijking
Open economie
Openmarkttransacties
Ophoudprijs
Oppotmiddel
Oppotten
Opvoedingsargument
Opzegtermijn
Overbesteding
Overdrachtsuitgaven
Overheadkosten
Overheid
Overheidsbestedingen
Overheidsconsumptie
Overheidsingrijpen
Overheidsinvesteringen
Overheidsontvangsten
Overheidsproductie
Overheidssector
Overheidsuitgaven
Overig inkomen
Overige publiekrechtelijke instellingen
Overlegeconomie
Overname
Overschot
Overschot op de betalingsbalans
Overspannen arbeidsmarkt
Pacht
Parallellisatie
Pariteit
Pariteitswijziging
Partiële prijsindexcijfers
Participatiegraad
Particuliere sector
Particuliere ziektekostenverzekering
Passende arbeid
Passieve betalingsbalans
Passiva
Pensioenfondsen
Pensioenvoorziening
Perfect werkende markten
Permanente faciliteiten
Personele inkomensverdeling
Persoonlijke communicatie
Plaatsbeleid
Potentiële beroepsbevolking
Preferenties
Pressiegroepen
Prijs
Prijsbeleid
Prijscompensatie
Prijsconcurrentie
Prijsdifferentiatie
Prijsdiscriminatie
Prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid
Prijsindexcijfer
Prijskartel
Prijsleiderschap
Prijsmechanisme
Prijsniveau
Prijspeil
Prijsstarheid
Prijsvorming
Prijszetting
Primair inkomen
Primaire arbeidsvoorwaarden
Primaire banken
Primaire behoeften
Primaire inkomensverdeling
Primaire liquiditeiten
Primaire sector
Privatisering
Producenten
Producentenfonds
Productbeleid
Productdifferentiatie
Producten
Productie
Productiecapaciteit
Productiefactoren
Productiefunctie
Productiekartel
Productieomvang
Productieproces
Proeftijd
Profijtbeginsel
Programmahulp
Progressie
Progressief
Prohibitief invoerrecht
Promotiebeleid
Proportioneel
Proportioneel variabele kosten
Protectie
Quartaire sector
Quasi-collectieve goederen
Quota
Quotum
Raad van ministers
Rantsoenering
Rayonkartel
Reëel inkomen
Recessie
Rechtspersoon
Rechtsvorm
Reclame
Referentiewaarde
Refi-rente
Regionale mobiliteit
Rekeneenheid
Rekening-courant
Rekenmiddel
Relatief elastische vraag
Relatief inelastische vraag
Rentepolitiek
Reserveverplichtingen
Restinkomens
Restinkomensquote
Resultatenrekening
Retorsie
Retributie
Revaluatie
Rijk
Rijkdom
Ruil
Ruilmiddel
Ruilvoet
Ruilvoetverbetering
Ruilvoetverslechtering
s Rijks schatkist
Schaalvergroting
Schaalvoordelen
Schaarste
Schijventarief
Schuldencrisis
Schuldenlast
SDR
Sectoren
Secundair inkomen
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Secundaire banken
Secundaire behoeften
Secundaire inkomensverdeling
Secundaire liquiditeiten
Secundaire sector
Seizoenbewegingen
Seizoenwerkloosheid
Sleutelvaluta
Sociaal Economische Raad
Sociaal minimum
Sociale partners
Sociale premies
Sociale uitkeringen
Sociale verzekeringen
Sociale voorzieningen
Sociale zekerheid
Sociale-verzekeringsfondsen
Sociale-zekerheidswetten
Solvabiliteit
Spaarmiddel
Spaartegoeden
Spaarvergelijking
Sparen
Speciale belening
Specialisatie
Specifieke banken
Spilkoers
Staat van middelen en bestedingen
Staatsbedrijven
Staatslening
Staatsschuld
Staatsschuldquote
Stabiel prijspeil
Stabilisatiefunctie
Statistische verschillen
Stichting van de Arbeid
Stroomgrootheden
Structureel begrotingsbeleid
Structurele werkloosheid
Structuur
Structuurbeleid
Studiefinanciering
Subjectieve methode
Subsidies
Substituten
Substitutie
Substitutiegoederen
Supranationaal
Tarifaire maatregelen
Technische hulp
Tegoeden in rekening-courant
Tekort op de betalingsbalans
Tekort van de overheid
Termijndeposito
Tertiair inkomen
Tertiaire inkomensverdeling
Tertiaire sector
Theoretische capaciteit
Toegevoegde waarde
Toetreding tot de markt
Toetredingsbarrières
Toevallige beweging
Toevoegen van waarde
Totale constante kosten
Totale kosten
Totale kostencurve
Totale opbrengst
Totale variabele kosten
Totale winst
Transformatie
Transparante markten
Trekkingsrechten
Trend
Trendvolgers
Troonrede
Tweedegraadskostenvergelijking
Uitbreidingsinvesteringen
Uitgaven van de overheid
Uitvoer
Uitvoerquote
Uitvoerrechten
Uitzendwerk
UNCTAD
Vacatures
Vakbonden
Vakcentrales
Valuta
Valuta-interventies
Valutamandje
Valutamarkt
Valutamarktinterventies
Valutasteun
Valutaswaps
Variabele kosten
Vast kapitaal
Vaste activa
Vaste wisselkoersen
Veilen bij afslag
Veilen bij opbod
Veiling
Vennootschap onder firma
Vennootschapsbelasting
Vennoten
Verborgen werkgelegenheid
Verborgen werkloosheid
Verdrag van Maastricht
Verenigde Naties
Vergrijzing
Verkoopprijs
Verlies
Vermogensbeheer
Vermogensmarkt
Vermogensoverdrachten
Vermogensoverdrachtenrekening
Verschuiving aanbod
Verschuiving langs aanbodcurve
Verschuiving langs de curve
Verschuiving van de aanbodcurve
Verschuiving van de curve
Verschuiving van de vraagcurve
Vervangingsinvesteringen
Vervroegde uittreding
Verzadigingsinkomen
Verzekering
Verzorgingsstaat
Vicieuze-cirkeltheorie
Vijfjarenplan
Vlottend kapitaal
Vlottende activa
Voedselhulp
Volkomen concurrentie
Volkomen elastisch
Volkomen inelastisch
Volksverzekeringen
Volledige mededinging
Volledige werkgelegenheid
Voltijdwerker
Voorkeuren
Voorraadgrootheden
Voorraadinvesteringen
Voorschotrente
Voorwaardenkartel
Vraag
Vraagblok
Vraaglijn
Vraagvergelijking
Vraagzijde
Vragers
Vreemde valuta
Vrije goederen
Vrije wisselkoersen
Vrije-markteconomie
Vrijhandel
Vrijhandelszone
Vrijwillig filiaalbedrijf
Waardevast
Warenhuis
Wederzijdse schuldaanvaarding
Weekstaat
Wegingscoëfficiënten
Welvaart
Welvaart in enge zin
Welvaart in ruime zin
Welvaartsvast
Wereldbank
Werkgelegenheid
Werkgeversorganisaties
Werkloosheid
Werkloosheidswet
Werkloze beroepsbevolking
Werknemersorganisaties
Werknemersverzekeringen
Werkzoekende zonder baan
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet Toezicht Beleggingsinstellingen
Wet Toezicht Kredietwezen
Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte
Wet van Engel
Wettelijk monopolie
Wettig betaalmiddel
Wig
Winkelformule
Winst
Winstinflatie
Winstvergelijking
Wisselkoersbeleid
Wisselkoersen
World Trade Organization
Zachte leningen
Zelfvoorzieningsargument
Ziekenfonds
Ziekenfondswet
Ziektekostenverzekering
Ziektewet
Zorguitgaven
Zwart werk
Zwarte markt
Zwevende wisselkoersen