De wig is het verschil tussen de loonkosten voor de ondernemer en het nettoloon voor de werknemer.

De loonkosten voor de ondernemer zijn per werknemer op de volgende wijze opgebouwd:

   nettoloon  bij:  loonbelasting en sociale premies voor rekening werknemer  
   brutoloon  bij:  sociale premies voor rekening werkgever  
   loonkosten voor de werkgever

De wig (uitgedrukt in een percentage van de loonkosten) geeft een aanduiding voor de mate waarin de collectieve lasten 'op de lonen drukken'.

Hoge collectieve lasten kunnen leiden tot: