De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een uitkering aan werknemers die al meer dan een jaar wegens ziekte geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn arbeid te verrichten.

De werknemer die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden¸ ontvangt een loonvervangende uitkering.

Men heeft pas recht op een uitkering wanneer de arbeidsongeschiktheid meer dan 52 weken heeft geduurd (in die periode ontvangt men volledige of gedeeltelijke (afhankelijk van de CAO) doorbetaling van het loon door de werkgever) en wanneer de arbeidsongeschiktheid 15% of meer bedraagt.

De WAO is een werknemersverzekering.


Werknemersverzekeringen als onderdeel van de sociale zekerheid