Wederzijdse schuldaanvaarding is een vorm van kredietverlening¸ waarbij zowel de bank als de cliënt verplichtingen op zich neemt.

Wanneer een cliënt bij een bank een leningsovereenkomst sluit en het bedrag van de lening krijgt bijgeschreven in rekening-courant¸ ontstaan er voor beide (cliënt en bank) een recht en een plicht. De cliënt heeft in de vorm van het rekening-couranttegoed een vordering op de bank en de bank moet dat leveren. Tegelijk heeft de cliënt de plicht de lening in de toekomst weer terug te betalen - en de bank heeft daar recht op.

Op het moment dat de cliënt kan beschikken over de lening komt er meer geld in circulatie. Er is sprake van geldschepping (chartaal of giraal) wanneer de lening is aangegaan bij een primaire bank. Als de cliënt de lening aflost¸ vloeit geld terug naar de primaire bank en spreken we van geldvernietiging.