De Stichting van de Arbeid is een overlegorgaan van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties over de sociale en economische politiek.

In de jaren vijftig werden door dit overlegorgaan jaarlijkse algemene loonsverhogingen afgesproken. In de jaren zeventig is geprobeerd jaarlijks een centraal akkoord overeen te komen¸ waarin bijvoorbeeld de maximale loonkostenstijging werd vastgelegd.