Het nettoloon is het inkomen dat de werknemer periodiek 'in handen' krijgt.

Het nettoloon bestaat uit het brutoloon verminderd met de verschuldigde loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen)¸ premies sociale werknemersverzekeringen en eventueel pensioenpremie.