Het nationaal inkomen is de som van de gedurende een periode van een jaar in een land aan de productiefactoren uitgekeerde beloningen.

Omdat de som van de factorbeloningen altijd gelijk is aan de toegevoegde waarden¸ is het nationaal inkomen gelijk aan het nationaal product.

De bepaling van de hoogte van het nationaal inkomen kan op twee manieren gebeuren: