Met de liquiditeit geven we aan of een bank de direct opeisbare schulden op tijd kan voldoen.

Onder liquiditeit verstaan we ook het bezit aan liquide middelen (liquiditeiten).

Een bank wordt geacht liquide te zijn als ze voldoende chartaal en giraal geld bezit om haar verplichtingen op korte termijn te voldoen.