Liquide houdt verband met de vraag of een bedrijf de schulden op de afgesproken tijdstippen kan voldoen.

We komen dit begrip onder meer tegen wanneer we bekijken of banken de kredietverlening door wederzijdse schuldaanvaarding verder kunnen uitbreiden. We bezien dan de liquide middelen van de bank in vergelijking tot hun direct opeisbare schulden¸ waaronder de tegoeden in rekening-courant.