De knelpuntsfactor is de productiefactor die relatief het meest schaars is.

Om een bepaalde hoeveelheid goederen voort te brengen zijn (mede afhankelijk van de gebruikte techniek) hoeveelheden productiefactoren nodig. De productiefactor die het minst voorhanden is¸ bepaalt de grootte van de productie.

In een groot aantal ontwikkelingslanden bijvoorbeeld zijn vaak veel natuurlijke rijkdommen aanwezig; ook de hoeveelheid arbeid is het probleem niet. Het ontbreekt er meestal aan de kapitaalgoederen om de grondstoffen te exploiteren. Kapitaal is in dat geval de knelpuntsfactor¸ dat wil zeggen dat de productie wordt beperkt door het ontbreken van die factor.