Het kapitaaldekkingsstelsel houdt in dat toekomstige (pensioen)uitkeringen worden gefinancierd uit een eerder gevormd fonds. Bedrijfspensioenen worden gefinancierd volgens het kapitaaldekkingsstelsel. Voor vrijwel iedere werknemer wordt periodiek een bedrag (de pensioenpremie) aan een pensioenfonds afgedragen. Dit fonds belegt de ontvangen premies zo¸ dat de uitkeringen aan de pensioengerechtigden kunnen worden betaald.

Het kapitaaldekkingsstelsel komt er op neer dat de pensioengerechtigde zelf voor zijn pensioen spaart.

Bij het omslagstelsel worden de lopende uitkeringen betaald uit de premies van hetzelfde jaar. Dit stelsel wordt gehanteerd bij de AOW-uitkeringen.