De herverdelingsfunctie van de overheid houdt in dat het nationaal inkomen op een andere manier over de mensen wordt 'verdeeld' dan overeenkomt met de productieve prestaties.

In een economie zonder overheidsingrijpen is het inkomen van iedereen afhankelijk van de geleverde productieve prestaties¸ gebaseerd op de inkomensverwervende eigenschappen. In de regel heeft iemand die uitsluitend ongeschoolde arbeid kan aanbieden¸ een lager inkomen dan iemand die zeer hooggeschoolde arbeid aanbiedt. Door de heffing van inkomstenbelasting en sociale premies en door het verstrekken van sociale uitkeringen zijn de besteedbare inkomens¸ de secundaire inkomens¸ minder ongelijk dan de verdiende inkomens¸ de primaire inkomens.