Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) is belast met het monetaire beleid binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU). De belangrijkste doelstelling van dit beleid is een stabiel prijsniveau handhaven in de eurozone. Anders gezegd: inflatie moet voorkomen worden.

De ESCB hanteert in dit kader het geldhoeveelheidsbeleid. De gedachte daarachter is betrekkelijk eenvoudig: de geldhoeveelheid mag in de eurozone met (ongeveer) eenzelfde percentage groeien als het bruto binnenlands product. Bij een gelijkblijvende omloopsnelheid van het geld en bij een gelijkblijvend prijsniveau¸ is de geldhoeveelheid die extra beschikbaar is gekomen in dat geval juist voldoende om de extra goederenstroom te betalen.

Het verantwoorde groeitempo van de geldhoeveelheid wordt de referentiewaarde genoemd.