Het Europese Hof van Justitie waakt over de juiste toepassing van de verdragen die de grondslag vormen voor de Europese Unie.