Het Europees Parlement is een van de instellingen van de Europese Unie.

Het Parlement wordt rechtstreeks gekozen door de inwoners van de lidstaten. Er bestaat in het Parlement geen onderscheid naar nationale groeperingen¸ maar men kent uitsluitend politieke groeperingen (socialisten¸ liberalen¸ christen-democraten enz.)

De Europese Commissie is verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement. Over voorstellen van de Commissie wordt door het Parlement beraadslaagd. Het Parlement brengt vervolgens een niet-bindend advies uit aan de Raad van Ministers.


Besluitvorming binnen de Europese Unie