Een diepte-investering is een investering waardoor de kapitaalintensiteit toeneemt.

Van een diepte-investering is sprake wanneer een kapitaalgoed wordt aangeschaft waardoor de arbeidsproductiviteit toeneemt.

Door diepte-investeringen verandert de manier waarop de productiefactoren met elkaar worden gecombineerd om een bepaalde hoeveelheid product te verkrijgen. In de regel zal de waarde van de kapitaalgoederen waarmee arbeid wordt gecombineerd¸ toenemen. We zien dan dat de productie kapitaalintensiever wordt.

Voorbeeld

Een diepte-investering is de aanschaf door een busonderneming van gelede bussen; per chauffeur kunnen kan per rit meer passagiers worden vervoerd.

Via de grotere arbeidsproductiviteit leiden diepte-investeringen tot lagere loonkosten per eenheid product. Deze lagere loonkosten kunnen via een verbetering van de concurrentiepositie leiden tot uitbreiding van de productie¸ zodat de arbeidsbesparing die wordt gerealiseerd weer ongedaan wordt gemaakt¸ omdat de totale productie toeneemt.