De collectieve uitgavenquote zijn de totale uitgaven van de collectieve sector in procenten van het nationaal inkomen.