De collectieve lastendruk is het totaal aan ontvangsten van de collectieve sector uitgedrukt in een percentage van het nationaal inkomen.

De collectieve lasten zijn opgebouwd uit belastingen¸ sociale premies en niet-belastingontvangsten.