Het budgetmechanisme is de wijze van besluitvorming van overheden.

De figuur laat de gang van zaken zien bij democratische besluitvorming. We spreken van het democratisch budgetmechanisme.

Het volk (een bepaalde groepering¸ denk aan gemeente¸ provincie of stadsdeel) kiest zijn vertegenwoordiger (gemeenteraad¸ provinciale staten¸ stadsdeelraad). Door of namens de vertegenwoordigers worden voorstellen ingediend¸ besproken¸ geamendeerd en weer besproken. Uiteindelijk worden (eventueel na stemming) beslissingen genomen die voor iedereen bindend zijn.

Wanneer iedereen het met het behaalde resultaat eens is¸ spreken we van consensus.

Het is ook mogelijk dat de meerderheid besluit wat er zal gebeuren.

Het slot van de procedure is dat de aangenomen besluiten worden uitgevoerd.


Budgetmechanisme