Het brutoloon is gelijk aan het maandelijkse loon waarvoor een werknemer arbeid verricht.

De hoogte van het brutoloon is voor iedere werknemer vastgelegd in zijn arbeidsovereenkomst.

Voor de meeste werknemers berust deze arbeidsovereenkomst op de CAO die voor de bedrijfstak waarin hij werkzaam is¸ geldt.

Het brutoloon verminderd met de verschuldigde loonbelasting en sociale premies geeft het nettoloon.