Het bruto-inkomen is het totale jaarinkomen van een gezin dat door de verkoop van productiefactoren is verkregen.

Het bruto-inkomen is hetzelfde als het primair inkomen.

De hoogte van het bruto-inkomen is uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde loon- en inkomstenbelasting.

Voor de meeste mensen kan dit inkomen zijn opgebouwd uit:

- inkomen uit dienstbetrekking: loon;

- inkomen uit onderneming: winst;

- inkomen van spaartegoeden: interest (rente);

- inkomen uit andere beleggingen¸ bijvoorbeeld dividend.

Het bruto-inkomen verminderd met aftrekposten en belastingvrije som is de basis waarop het schijventarief wordt toegepast.