Het bruto nationaal product is de som van de bruto toegevoegde waarden in een land gedurende een periode van een jaar

Het bruto nationaal product is gelijk aan het netto nationaal product plus de vervangingsinvesteringen.

In de macro-economische theorie nemen we aan dat de waarde van de vervangingsinvesteringen gelijk is aan de afschrijvingen.

Bij het benoemen van de waarde van de productie van een land is het zaak duidelijk aan te geven welk begrip men hanteert. Vaak spreekt men van nationaal product terwijl bruto nationaal product wordt bedoeld.

Een uitzondering moeten we maken voor de keynesiaanse theorie. Wanneer in het keynesiaanse model wordt gesproken van nationaal product en nationaal inkomen¸ worden steeds de nettobedragen bedoeld.

Zie ook: