Het stelsel voor de loon- en inkomstenbelasting dat van kracht is vanaf het belastingjaar 2001 kent een zogenoemd boxenstelsel. Er zijn drie boxen. In elke box worden bepaalde bestanddelen van het totaal verworven inkomen opgenomen.

Box 1 bevat het inkomen dat verdiend is door het verrichten van arbeid. Tevens wordt in box 1 vermeld het inkomen dat wordt toegerekend aan het bezit van een eigen woning.

Box 2 bevat het inkomen dat verkregen wordt uit een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) waarvan de belastingplichtige minstens 5% van de aandelen bezit.

Box 3 bevat het inkomen dat verkregen wordt uit sparen en beleggingen.