Bijstandsuitkeringen zijn de inkomensoverdrachten die de overheid verstrekt op grond van de Algemene Bijstandswet (ABW).

Deze wet voorziet in een uitkering aan iedereen in Nederland die niet of niet voldoende in zijn levensonderhoud kan voorzien en geen beroep kan doen op een andere sociale wet of voorziening.

Behalve de Nederlander komt ook de vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft voor bijstand in aanmerking.

De hoogte van de bijstand is voor een echtpaar gelijk aan het nettominimumloon; voor anderen geldt een lager bedrag.