Wanneer we in de economie van 'bezuinigingen' spreken¸ bedoelen we in de regel een vermindering van de overheidsuitgaven.

Omdat de begroting van de (rijks)overheid in de regel een tekort vertoont¸ moet de staat geld lenen. Een in vergelijking tot het nationaal product steeds groter wordende staatsschuld kan leiden tot zodanige interest- en aflossingslasten¸ dat de nationale productie in gevaar komt. Voorts wordt mede in verband met de regels van de Economische en Monetaire Unie (EMU) gestreefd naar een daling van het begrotingstekort. In perioden van hoogconjunctuur wordt een begrotingsoverschot zelfs wenselijk geacht.