Belasting op de toegevoegde waarde (BTW) is een belasting die geheven wordt over de waarde die bedrijven toevoegen.

De BTW is zowel een indirecte belasting als een kostprijsverhogende belasting.

De BTW is een percentage van de verkoopprijs (exclusief BTW).

Door de aan de afnemers in rekening gebrachte BTW te verminderen met de betaalde BTW en dit verschil aan de belastingdienst af te dragen¸ betaalt een bedrijf belasting over de door hem toegevoegde waarde.

Voorbeeld

Door 'de Oude Amsterdammer' is aan haar afnemers inclusief 19% BTW € 101.150 in rekening gebracht. Aan haar leveranciers is inclusief 19% BTW € 41.650 betaald.

De door 'de Oude Amsterdammer' af te dragen BTW bepalen we als volgt:

ontvangen BTW: 19/119 x € 101.150 = € 16.150 betaalde BTW: 19/119 x € 41.650 = € 6.650 verschuldigde BTW:   € 9.500

Controle:

De toegevoegde waarde van 'de Oude Amsterdammer' is:

€ 85.000 - € 35.000 = € 50.000

19% BTW van € 50.000 = € 9.500.