De overheid verkrijgt haar inkomen voor het grootste deel uit belastingopbrengsten. Er zijn verschillende soorten belastingen: loon- en inkomstenbelasting¸ omzetbelasting¸ vennootschapsbelasting¸ accijnzen¸ motorrijtuigenbelasting (of houderschapsbelasting) enzovoort.

Om te bepalen hoeveel de belastingplichtigen voor elk van deze belastingen moeten betalen¸ zijn tarieven vastgesteld. Vaak is zo'n tarief uitgedrukt in een percentage¸ dat berekend wordt over de zogenoemde grondslag voor de belastingheffing. Afhankelijk van de soort belasting is de grondslag het inkomen¸ de winst¸ de omzet en dergelijke. Het komt ook voor dat het tarief zo complex is samengesteld¸ dat er een volledige tabel voor is opgesteld (bijv. voor de loonheffing).