De minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid kan¸ wanneer hij een afgesloten CAO van belang vindt voor de gehele bedrijfstak¸ de CAO algemeen verbindend verklaren. Dat houdt in dat de CAO voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak geldt: ook voor de niet-georganiseerde werkgevers en werknemers.